BẢNG GIÁ THAY VỆ SINH BẢO DƯỠNG MACBOOK PRO

Dòng Mackbook pro Tên máy Giá vệ sinh Giá bảo dưỡng
MACBOOK PRO 13 INCH A1278 Unibody > Mid 2012 Liên hệ  
A1425 2012- Early 2012 Liên hệ  
A1502 Late 2012 – early 2015 Liên hệ  
A1708 2016-2017 Liên hệ  
A1706 2016-2017 Liên hệ  
A1989 2018-2019-2020 Liên hệ  
A2159 2019 ( 2 Cổng TB ) Liên hệ  
A2289 2020 ( 2 Cổng TB ) Liên hệ  
A2251 2020 ( 4 Cổng TB ) Liên hệ  
A2338 2020 Chip M1 Liên hệ  
     
MACBOOK PRO 15 INCH A1286 2008 – Mid 2012 Liên hệ  
  A1398 Mid 2012- Mid 2015 Liên hệ  
  A1707  2016-2017 Liên hệ  
  A1990 2018-2019 Liên hệ  
       
MACBOOK PRO 16 INCH A2141 2019-2020 Liên hệ  

BẢNG GIÁ THAY VỆ SINH BẢO DƯỠNG MACBOOK AIR

Dòng Mackbook Air Tên máy Giá vệ sinh Giá bảo dưỡng
MACBOOK AIR 11 INCH A1370 Late 2010-Mid 2011    
A1465 Mid 2012- early 2015    
MACBOOK AIR 12 INCH A1534 Early 2015- Mid 2017    
MACBOOK AIR 13 INCH A1369 late 2010- Mid 2011    
A1466 Mid 2012- 2017    
A1932 Late 2018-2019    
A2179  2020    
A2337 2020 – Chip M1