BẢNG GIÁ THAY BÀN PHÍM LAPTOP DELL

Dòng Laptop Dell Giá thay Bàn phím Bảo hành
Dell Latitude Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell Inspiron Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell Inspiron 14 inch Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell Inspiron 5567 Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell Dell XPS Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell 7559 Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell Vostro 5568 Liên hệ  6 – 12 tháng
Dell Precision Liên hệ  6 – 12 tháng